Oznámení OÚ

 • Poplatek ze psa - úhrada

  Poplatek ze psa je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek ze psa nebo úhradou v hotovosti na Obecním úřadě Librantice v úředních hodinách. Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč. Poplatek je řešen obecně závaznou vyhláškou platnou od 1.1.2024.

   

 • Poplatek za odpady - úhrada

  Poplatek za odpad  je možné zaplatit na účet obce (preferujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad nebo úhradou v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí 700,-Kč/osobu/rok. Je splatný jednorázově od 1.1. do 31.3. příslušného kalendářního roku. Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost. Další informace + svozový kalendář.

 • Svoz komunálního odpadu 2024

  Poplatek za systém odpadového hospodářství (popelnice, svoz tříděného odpadu, velkobjemový odpad)

  Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na 7.veřejném zasedání navýšení poplatku pro občany na 700,-Kč/osobu/rok vzhledem ke zvýšení služeb svozové firmy, změny DPH a výše inflace. Poplatek upravuje vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

  Poplatek za odpad -  je možné zaplatit na účet obce (upřednostňujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí 700,-Kč/osobu/rok. Je splatný jednorázově od 1. 1.  do 31.3. příslušného kalendářního roku. Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

  Poplatníkem je:

  -fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

  -vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  Poplatník má ohlašovací povinnost správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.

 • Svoz plastů 2024

  Plastový odpad tříděný a připravený ve žlutých pytlích je v obci svážen dle svozového kalendáře pro daný rok (viz příloha). Naplněné sběrné pytle s plasty, zavázané, aby z nich odpad při manipulaci nevypadával, občané připraví předchozí den na obvyklých místech. 

  Plastový odpad bude odvezen pouze připravený ve žlutých plastových pytlích(k dostání na úřadě). Plastový odpad volně položený nebo připravený v pytlích jiné barvy nebude odvezen!

  Do pytlů a kontejnerů na plast patří:

  •  fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren se vhazuje pouze v malých kusech

  Do pytlů a kontejnerů na plast nepatří:

  • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

   

   

 • Vánoční přání 2023

  Vážení spoluobčané,

  jménem zastupitelstva obce i jménem svým Vám Všem přejeme pohodové a klidné vánoční svátky  a v novém roce 2024 pevné zdraví, štěstí, lásku a vzájemné porozumění.

  Jaroslav Volenec, starosta

   

   

 • Svoz směsného odpadu a pytlovaného plastového odpadu 2024

  Svoz komunálního odpadu 2024.

  První svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 3. 1. 2024 a dále každý lichý týden ve středu - v příloze je umístěn kalendář na celý rok.

   

  Svoz pytlovaného plastového odpadu 2024.

  První svoz pytlovaného plastového odpadu proběhne v pátek 5. 1. 2024 nebo v sobotu 6. 1. 2024 a dále 1 x za čtyři týdny - v příloze je umístěn kalendář na celý rok.

   

Stránky