Změna poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022

Od 01.01.2022 již není možné uzavřít smlouvu obec – občan za odvoz komunálního odpadu, tj. popelnic. Dle nové legislativy má obec připravenou novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude platit od 1.1.2022.

Poplatek je ve výši 500,- Kč na poplatníka a je splatný jednorázově při převzetí svozové známky, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatníkem je :
- fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Poplatník má ohlašovací  povinnost  správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Poplatek se v tomto případě snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci není takto fyzická osoba přihlášena v obci.

Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.

Svoz popelnic bude jednou za 14 dnů – v roce 2022 každý lichý týden ve středu.
více na www.librantice.cz/svoz-odpadu