Poplatek ze psa - úhrada

Poplatek ze psa je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek ze psa nebo úhradou v hotovosti na Obecním úřadě Librantice v úředních hodinách. Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč. Poplatek je řešen obecně závaznou vyhláškou platnou od 1.1.2024.