Poplatek ze psů - úhrada

Poplatek ze psů je možné zaplatit na účet obce č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek ze psa. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě Librantice v úředních hodinách. Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 50,-Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč.