20. veřejné zasedání 28. 6. 2022 od 19h

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

20. veřejné zasedání

které se koná v úterý 28. 06. 2022 od 19.00 hodin

v  místní hospůdce Na hřišti

Na programu:

 1. Kontrola plnění usnesení z 19. veřejného zasedání.
 2. Projednání účetní závěrky za rok 2021.
 3. Projednání návrhu Závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021.
 4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti – kabelové vedení nn – most č. 1, most č. 2 a most č. 3.
 5. Projednání Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.
 6. Projednání žádosti na odkoupení části pozemků p.č. 1299/60.
 7. Projednání vypsání výběrového řízení na stavbu 2. etapy Librantického potoka III. část.
 8. Různé : finanční příspěvek pro Dětský domov Nechanice 
  informace volby do zastupitelstva obcí
  kulturní akce