Svoz komunálního odpadu 2023

Poplatek za odpad - popelnici.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na 2.veřejném zasedání navýšení poplatku pro občany na 600,-Kč/osobu/rok vzhledem ke zvýšení služeb firmy Marius Pedersen, která zajišťuje svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci. Poplatek upravuje vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo obce se obrací s prosbou na občany, aby i přes navýšení ceny dále třídili odpad. Na základě celkově odvezeného komunálního odpadu se stanovuje cena pro další kalendářní rok. Za vytříděný odpad obec dostává zpět finanční částku ze stanoveného ceníku za tříděný odpad. 

Poplatníkem je:

-fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

-vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Poplatník má ohlašovací povinnost správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.