12. veřejné zasedání - 9.12.2020

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

12. veřejné zasedání

které se koná ve středu 9. 12. 2020 od 19.00 hodin

v místní hospůdce Na hřišti

Za přísných hygienických opatření: Roušky, rozestupy, kapacita hospůdky 50% tj. 50 občanů,

u jednoho stolu 4 sedící !!

Na programu:

 1. Kontrola plnění usnesení z 11. veřejného zasedání.
 2. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1299/172.
 3. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN na pozemku obce 1299/111.
 4. Projednání plánu inventur na rok 2020.
 5. Projednání návrhu rozpočtu obce Librantice na rok 2021.
 6. Projednání žádosti o poskytnutí dotace  pro Knihovnu města Hradec Králové na rok 2021.
 7. Projednání   žádosti o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů Daneta – zařízení pro zdravotně postižené.
 8. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR na :
 • „Rekonstrukce mostků a propustků v obci Librantice“
 • „Rekonstrukce Základní školy – Librantice“
 • „Víceúčelové hřiště pro základní školu v Libranticích“
 • „Workoutové hřiště pro obec Librantice“

       9. Rozpočtová opatření č. 2, č. 3 a č. 4 – na vědomí

      10. Různé.