11. veřejné zasedání - 5.8.2020

Zastupitelstvo obce Librantice zve všechny spoluobčany na

11. veřejné zasedání

které se koná ve středu 5.8.2020 od 19.00 hodin

v místní Hospůdce Na hřišti

Na programu:

  1. Kontrola plnění usnesení z 10. veřejného zasedání.
  2. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací – stavba „II/299 Librantice – hranice okresu NA“- se Správou silnic Královéhradeckého kraje.
  3. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN na pozemku obce 1299/111..
  4. Projednání uzavření směnné smlouvy s panem Čihákem.
  5. Projednání prodeje části pozemku p.č. 1597, označeného jako p.č. 1597/1 dle GP 648-87/2020.
  6. Projednání přihlášky členství do Sdružení místních samospráv ČR.
  7. Projednání podání   žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy komunikace u obecního úřadu včetně parkoviště a mostku – Librantice“.
  8. Projednání dodávky motorové stříkačky pro hasiče.
  9. Různé.

- doplnění kompetence starostky obce k provádění rozpočtových opatření, které byly schváleny na veřejném zasedání dne 1.3.2018.

- rozpočtové opatření RO č.1 – na vědomí