Žádosti o informace

Žádost je podána dnem, kdy byla doručena na podatelnu Obecního úřadu v Libranticích. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že žadatel požaduje poskytnutí informací ve smyslu výše uvedeného zákona.  Žadatel uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu či adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování (pokud se liší od adresy sídla).

Postup při vyřizování žádosti:

  • V případě nedostatku poskytnutých informacích, vyzve úřad žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby informace doplnil. Pokud se tak nestane do 30 dnů ode dne doručení, úřad žádost odloží.
  • Pokud ze žádosti není zřejmé, jaké informace jsou požadovány, úřad vyzve žadatele k upřesnění, a to do 7 dnů od podání žádosti. V případě, že tak žadatel neučiní do 30 dnů ode dne doručení výzvy, úřad rozhodne o odmítnutí žádosti.
  • Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu, úřad žádost odloží a informuje žadatele o této skutečnosti, a to nejdéle do 7 dnů od podání žádosti.
  • Úřad poskytuje informace do 15 dnů ode dne přijetí žádostí nebo ode dne jejího doplnění, s výjimkou omezení práva na informace dle zákona.
  • V případě neposkytnutí informací vydá úřad žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případě o odmítnutí části žádosti, a to s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • V případě závažných důvodů lze lhůtu pro poskytnutí informací prodloužit nejvýše o 10 dní. O prodloužení této lhůty rozhoduje starosta.
  • Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dní. Žadatel může, v souladu se zákonem, podat stížnost na postup vyřizování žádosti. Tato lhůta je 30 dnů ode dne doručení sdělení či uplynutí lhůty pro informaci.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně obecního úřadu. Žádost lze podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese oulibrantice@volny.cz.